Over STIWOT

Doneren aan STIWOT

Donateur worden

Doneren aan STIWOT

Maakt u graag gebruik van onze websites, zoals TracesOfWar, vindt u ons werk belangrijk en wilt u ons helpen onze doelen te bereiken? Dan kunt u STIWOT ondersteunen via deze pagina.
U kunt hierbij kiezen uit een eenmalige donatie of een maandelijks terugkerende donatie, waarbij u de mogelijkheid hebt zelf een bedrag te kiezen.

Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij onze activiteiten onafhankelijk blijven uitvoeren en verder uitbreiden.

Wist u dat…

STIWOT een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) is? Bij giften aan een culturele ANBI mag u mogelijk het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Lees meer op de website van de Belastingdienst over de voorwaarden voor belastingaftrek.

Algemene voorwaarden doneren STIWOT

U zult doneren aan de stichting zonder winstoogmerk STIWOT, statutair gevestigd te Badhoevedorp, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer NL09125967. STIWOT is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Donatievoorwaarden
Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.stiwot.nl aan STIWOT wordt gedaan, eenmalig of terugkerend. Op deze website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. STIWOT behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van STIWOT
Elke betaling die via www.stiwot.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan STIWOT en zal door STIWOT worden aangewend voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Dit is een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van STIWOT. Restitutie is niet mogelijk. STIWOT neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens STIWOT bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat STIWOT de donatie zal aanwenden voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Donatiemogelijkheden
De donateur heeft de keuze uit het doen van eenmalige donatie van een voorgegeven of zelfgekozen bedrag, of de keuze voor een maandelijks terugkerende vaste donatie, waarbij eveneens de mogelijkheid is om zelf een bedrag te kiezen.

Opzegging terugkerende donatie
De donateur behoudt het recht om de maandelijkse donatie stop te zetten, met een opzegtermijn van de lopende maand. Restitutie op het donatiebedrag van de lopende maand is niet mogelijk. Indien de donateur de donatie stop wenst te zetten dient er contact opgenomen te worden met STIWOT via het contactformulier.

Privacy
STIWOT verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door STIWOT verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. STIWOT stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. De disclaimer op de website van STIWOT is onverkort van toepassing.

STEUN ONS DIGITALE ERFGOED

STEUN STIWOT

Doneer

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Tracesofwar!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Logo

STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) is een Nederlandse ANBI organisatie.

RSIN: 810512890

Doneer met belastingvoordeel

CONTACTINFORMATIE

Postbus 44, 1170AA Badhoevedorp
Nederland

Logo